Since Mythology Island is coming, I decided to make this list!

Olympians:

Aphrodite

Apollo

Ares

Artemis

Athene

Demeter

Dionysus

Hades

Hepaestus

Hera

Hermes

Hestia

Poseidon

Zeus

Titans:

Hyperion

Iapetos

Koios

Krios

Cronus

Mnemosyne

Okeanos

Phoebe

Rhea

Tethys

Theia

Themis

Asteria

Astraios

Atlas

Aura

Dione

Eos

Epimetheus

Eurybia

Eurynome

Helios

Asia

Lelantos

Leto

Menoitios

Metis

Ophion

Pallas

Perses

Prometheus

Selene

Styx

Monsters:

Hekatonkheires

Agrius

Alcyoneus

Aloadae

Antaeus

Argus Panoptes

Cyclopes

Enceladus

Gegenees

Geryon

Laestrygonians

Orion

Porphyrion

Talos

Tityos

Typhon

Next time I’ll tell you the names of other peoples in Greek Mythology, in part 2!

Advertisements